השימוש באתר ובשירותים הניתנים בו נתון להסכמת המשתמש לתנאי השימוש שלהלן:

הבהרה:

מטעמי נוחות מנוסח הסכם זה בלשון זכר והוא מתייחס גם לנשים. השימוש באתר זה ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הניתנים דרכו מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

אחריות:

באתר מפורסמים מאמרים ותכנים שונים מפעילי האתר דואגים לכך שהתכנים המפורסמים בו יהיו מדויקים, מלאים ומעודכנים. למרות זאת, ייתכנו אי-דיוקים או טעויות במידע המפורסם. המידע והתכנים באתר מפורסמים "כמות שהם" ("AS IS"). לאתר ולמפעילו אין כל אחריות לגבי האמור במידע המפורסם בו. למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד בעלי האתר או מפעיליו, בגין נזקים הנובעים משימוש באתר זה.

מפעילי האתר ובעליו לא ישאו באחריות כלשהי ו/או בחבות לנזקים או וירוסים שעשויים להזיק לציוד המחשב של המשתמש כתוצאה משימוש באתר זה.

לבעלי האתר הזכות לערוך בו שינויים בכל עת ולהפסיק את הפעלתו ללא הודעה מוקדמת.

השימוש באתר או הסתמכות על האמור בו הינה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים, כולל השימוש בהמלצות הניתנות באתר.

האתר לא נושא באחריות כלשהי לנזק שיגרם למשמש ו/או למאן דהו בגין שימוש במידע הניתן באתר זה ו/או בגין שימוש בשירות או במוצרים המוצעים באתר זה.

בכל מקרה של נזק מוטלת האחריות על יצרן ו/או ספק המוצר או נותן השירות.

באתר מתפרסמים מאמרים שונים המבוססים על חומר מקצועי שנמסר למערכת האתר. לאתר אין כל אחריות לגבי האמור במאמרים אלה. האחריות על תוכן המאמרים מוטלת על מוסרי המידע המקצועי בלבד.

הגבלת השימוש באתר למטרות אישיות וחוקיות בלבד:

אתר זה מיועד לשימוש אישי בלבד וחל כל איסור לעשות באתר ו/או בתכנים המפורסמים בו שימוש מסחרי כלשהו. אין לבצע שינויים, להעתיק, לשדר, להפיץ, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרטי המידע, התוכנה, הצילומים, השירותים והמוצרים אשר מקורם באתר זה.

כתנאי לשימוש באתר זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות באתר זה ובתכניו שימוש למטרות אסורות ובלתי חוקיות. על בעלי האתר ומפעיליו לא תוטל כל חבות ואחריות למעשים בלתי חוקיים של המשתמשים.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים:

אתר אינטרנט זה כולל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מופעלים ע"י בעלי ומפעילי אתר זה. לבעלי אתר זה אין כל שליטה על אתרים שבידי גורמים אחרים. מפעילי ובעלי אתר זה אינם נושאים באחריות כלשהי לתכנים המופיעים באתרים אחרים ו/או לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש באתרים אחרים. הכללת קישורים לאתרים אחרים נועדה לנוחיות המשתמשים בלבד ואין לראות בה משום הסכמה ו/או אישור למידע המפורסם בהם ו/או כדי להצביע על קשר בין אתר זה למפעילי אתרים אחרים.

מדיניות פרטיות:

בעלי האתר ומפעיליו מכבדים את פרטיות המשתמשים. ניתן לעיין בכל עת במדיניות פרטיות מעודכנת, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי שימוש זה.

הרשמה לשירותים:

חלק מהשירותים המוצעים במסגרת האתר דורשים הרשמה. על המשתמש למסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ולקבוע שם משתמש שישמש אותו לצורך קבלת השירותים השונים. על המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמא שיקבל בסודיות ולהקפיד להחליף את הסיסמא מידי פעם. אי מסירת הנתונים הנדרשים בשדות אשר חובה למלאם תמנע גישה לשירותים הדורשים רישום. על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים בלבד.

זכויות קניין רוחני:

כל החומר המפורסם באתר זה ובכלל זה מידע, תוכן, תוכנות, תמונות, צלילי שמע, וידאו, עיצוב, גרפיקה, טקסטים, מוסיקה, וכל חומר המצוי בפרסומות באתר מוגן באמצעות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וזכויות אחרות. המשתמש רשאי לעשות שימוש במידע ובחומר האמור אך ורק באישור והסכמה מפורשת ובכתב מטעם האתר ו/או מטעם בעל הזכויות.

בהסכמת המשתמש לעשות שימוש באתר זה, הינו מתחייב שלא להפר זכויות קנייניות כלשהן ושלא להעתיק, לחקות, לזייף, לשכפל, למכור, להפיץ ו/או לעשות שימוש מפר כלשהו במידע, בתוכנה ובתכנים מוגנים אלא באישור בעלי הזכויות או מציע השירות או הפרסום.

כל הזכויות בתוכנה, קוד, קובץ גרפי, יישום, עיצוב האתר, בסימן המסחרי של האתר ובשם האתר שמורות לבעלי האתר.

שמות חברות, סמלים מסחריים, מוצרים הנזכרים במידע המפורסם באתר וזכויות במאמרים הינם של בעליהם השונים.

אין למסור חומר לפרסום באתר ללא קבלת אישור מבעל הזכויות בו. בעצם מסירת חומר לפרסום, מאשר המשתמש כי הינו בעל הזכויות בו או כי קיבל אישור לפרסמו מבעל הזכויות. במסירת המידע או החומר לפרסום באתר, מעניק המשתמש לאתר, ללא תמורה, רישיון בלתי מוגבל בזמן לעשות בו שימוש.

אין לעשות כל שימוש בחומר המוגן ללא קבלת אישור מבעלי הזכויות.

ניתן ומומלץ (!) לפרסם קטעים מתוך החומר המופיע באתר, תוך ציון שם האתר וכתובתו וקישור לדף הבית.

פרסומות ומידע מסחרי:

אין לפרסם באתר זה מידע מסחרי ומודעות וכן להציג באתר מוצרים וסימנים מסחריים, "באנרים", מודעות POP-UP או קישורים לאתרים ולדפים אחרים אלא בכפוף להסכמת האתר לכך בכתב.

האתר אינו נושא באחריות לתוכנה של פרסומת מסחרית. בעלי האתר ומפעיליו אינם בודקים את תוכן הפרסומים והמידע המסחרי ואת אמיתות הפרסום והאחריות על האמור בו מוטלת על המפרסם עצמו. האתר רשאי להסיר, לבטל, למחוק או למנוע כל פרסום מסחרי בהתאם לשיקול דעתם של בעלי האתר ומפעיליו.

פרסום מודעות מסחריות באתר אינו מהווה עידוד או המלצה מטעם האתר לרכוש שירות או מוצר כלשהו. עסקאות שיעשו בין המשתמש לבין המפרסם לא תחייבנה את האתר בחבות ובאחריות כלשהן.

שיפוי:

המשתמש מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מפעיליו ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, תשלום, הוצאה, אבדן רווחים או הפסד שייגרמו להם עקב מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי להפר תנאי שימוש אלה ו/או כדי להוות מעשה בלתי חוקי.

שינוי תנאי השימוש:

למפעילי האתר ובעליו שמורה הזכות לבצע שינויים בתנאי השימוש ובהתניות החלים על השימוש באתר זה.

כללי:

מסמך תנאי שימוש זה מהווה הסכם לפיו מסכים המשתמש לאמור בו.

בשל האופי הדינאמי של הטכנולוגיה והאינטרנט, לאתר הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו תכניו, עיצובו, היקפו ואת השירותים הניתנים בו בכל עת וללא הודעה מראש. לבעלי האתר ומפעיליו הזכות לגבות תשלום בעד מידע, תכנים ושירותים שונים. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר כתוצאה משינויים כאמור ו/או תקלות שיגרמו משינויים אלה. לאתר הזכות להפסיק ולהגביל את מתן השירותים והמידע בכל שלב.

מקום שיפוט והדין החל:

הדין החל על השימוש באתר זה. המשתמש מסכים בזה כי כל מחלוקת בגין שימוש באתר זה תתברר בבית המשפט המוסמך לכך.